Σύρτης


1892 - 1944Η παλαιά σιδηροδρομική γέφυρα Αχλαδοκάμπου είς χιλιόμετρον 90,139 της γραμμής

Κορίνθου - Τριπόλεως - Καλαμών έκ πέντε ανοιγμάτων 36+54+72+54+36 = 252 μέτρων, Μέγιστον ύψος από της γραμμής μέχρι της κοίτης της κοιλάδος 60 μέτρα. Ολικόν βάρος της μεταλλικής κατασκευής 850 τόνοι. Κατασκευάσθεισα το 1892 ανετινάχθη το 1944 υπό των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής κατά την αποχώρισιν των έξ Ελλάδος Παραλαβή Γιώργου Νάθενα Αρχείο  Ν. ΤσιτσαΠαραλαβή από Γιώργο Μάντζιο Μηχανολογικό Σχέδιο , 
αρχείο από την συγκοινωνία 1952-53 
-------------------------------------------------

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
α) Χιλιομετρική Θέσις: Χ.Θ. 90 + 139
β) Γραμμή: Τμήμα Κορίνθου - Τριπόλεως - Καλαμών
γ) Ἀριθμός άνοιγμάτων: 5
δ) Διαστάσεις: 
α1/ Ἄνοιγμα Ι: 36,00
α2/ Ἄνοιγμα ΙΙ: 54,00
α3/ Ἄνοιγμα ΙΙΙ: 72,00
α4/ Ἄνοιγμα ΙV: 54,00
α5/ Ἄνοιγμα V:36,00
Συνολικόν μῆκος γεφύρας: 252,00 μ.
ε) Μέγιστον ύψος ἁπό τῆς γραμμής μέχρι τῆς κοῖτης τῆς κοιλάδος: 60,00 μ.
στ) Ὀλικόν βάρος τῆς μεταλλικής κατασκευής: 850 τόνοι.
ζ) Ἔτος κατασκευής: 1892

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ἁνετινάχθη τό 1944 ὐπό τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων κατοχής κατά τήν ἀποχώρισιν τῶν ἔξ Ἑλλάδος
Νεστορας Λαππας